ارتباط بی سیم دارای ویژگی های خاصی است که آن را از شبکه های روی بستر کابل متمایز می کند. عدم وابستگی آن به محدودیت های شبکه کابلی، قابلیت پوشش دهی وسیع تر، دارا بودن استاندارد های امنیتی منحصر به خود از ویژگی های ارتباطات بی سیم می باشند. گستره ارتباطی شبکه های بی سیم از مزیت های دیگر آن است. این گستره، شبکه های بی سیم درون سازمانی و محلی تا ارتباطات نقطه به نقطه دور برد را شامل می شود.
راه کارهای ارایه شده توسط گروه مهندسی آلفا شامل:
۱٫ ارتباطات بی سیم محلی: ارایه شبکه بی سیم محلی با قابلیت بسط پذیری آسان و دسترسی به تمامی اطلاعات و منابع شبکه بدون محدودیت مکانی در مقایسه با شبکه کابلی.
۲٫ ارتباط بی سیم خارج سازمانی: ارتباط نقطه به تقطه و بدون محدودیت مسافت.