راه کار های تلکام:

یکی از مهم ترین مزایا شبکه های امروزی یکپارچه بودن است. یکپارچه سازی و متمرکز کردن سیستم های اطلاعاتی به هدف بهینه سازی کار مدیریت اطلاعات و استفاده داده های سرویس های مختلف از یکدیگر در شبکه سازمانی، انجام می پذیرد. ادغام شبکه تلفن و ویدیو کنفرانس با شبکه سازمانی موجود، در همین راستا صورت می پذیرد. صرفه جویی در هزینه، ارتباط صوتی و تصویری بین سازمانی، مکانیزه کردن سیتم ارتباط با مشتری، مکانیزه کردن و متمرکز کردن سیستم فکس، و… از ویژگی های سیستم های تلکام مدرن می باشد.
راه کار های ارایه شده شامل:
۱٫ سیستم های تلفن مرکزی و صدا: پیاده سازی زیر ساخت ها و ارایه انواع سرویس های تلفنی.
۲٫ سیستم های ویدیو کنفرانس: پیاده سازی ارتباط تصویری بین و خارج سازمانی.