راه کارهای امنیتی، ضامن حفاظت و نگهداری از اطلاعات و داده های سازمانی هستند. ولی امروزه این راه کارها به تنهایی نیاز سازمان ها را برآورده نمی کند. وجود مکانیزمی برای بازیابی اطلاعات از دست رفته( به هر دلیلی- اشتباه کاربری، مشکل سخت افزاری، ضعف امنیتی) در شبکه های امروزی نه تنها توصیه می شود بلکه الزامی است. وجود سیستم های خودکار تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی آن ها در صورت نیاز، قدم بعدی در حفظ و امنیت شبکه می باشد.
راه کار های ارایه شده در این زمینه شامل:
۱٫ راه کارهای تهیه نسخه پشتیبان: ارایه سیستم خودکار تهیه پشتیبان از اطلاعات و سرویس های موجود در شبکه.
۲٫ راه کارهای بازیابی اطلاعات و سرویس ها: بازیابی اطلاعات و سرویس ها در صورت لزوم و در کم ترین زمان ممکن.